Κάπνισμα και ροχαλητό

Papavassiliou AntoniosUncategorized

blog5

Το κάπνισμα,ακόμη και το παθητικό, είναι συνδεδεμένο με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για ροχαλητό και άπνοια. Η άποψη αυτή τεκμηριώνεται από πολλές  ερευνητικές εργασίες που ανακοινώθηκαν σ’ όλο το κόσμο τα τελευταία χρόνια . Αυτό βέβαια που δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα  ακόμη είναι ο μηχανισμός δράσης του στη κατεύθυνση αυτή . Η σοβαρότερη και επικρατέστερη άποψη είναι ότι το κάπνισμα, μέσω της βλάβης που προκαλεί γενικά στο κροσσωτό επιθήλιο  του ανώτερου αναπνευστικού και του μηχανισμού  φλεγμονή-οίδημα ,προκαλεί στένωση της αναπνευστική οδού και συμμετέχει ενεργά επομένως στη δημιουργία του ροχαλητού.

Σε μια μεγάλη έρευνα που περιλάμβανε 15.000 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 25-54 ετών, από 5 χώρες ,βρέθηκε ότι το ροχαλητό ήταν κατά 24% συχνότερο στους ενεργούς καπνιστές και κατά 20% στους παθητικούς σε σύγκριση με το 13,7% των ατόμων που ποτέ δεν κάπνιζαν. Η έρευνα περιελάμβανε επίσης και άλλους πιθανούς παράγοντες κινδύνου για το  ροχαλητό, όπως τη παχυσαρκία, το φύλο και η ηλικία.Από την ανάλυση δε των στοιχείων αυτών  προέκυψε  ότι το ενεργό  κάπνισμα αυξάνει το ροχαλητό κατά 17% ,το παθητικό κατά 2,2% και η παχυσαρκία κατά  4,3%, σε σύγκριση πάντα με τους μη καπνίζοντες και τους κανονικού βάρους.